Podmioty gospodarcze

Obszary działalności

Doradzamy w zakresie prawa gospodarczego i indywidualnego

Obszary działalności


Prawo cywilne i gospodarze

W ramach wskazanego obszaru oferuję pełne i profesjonalne wsparcie w zakresie tworzenia struktur przedsiębiorstwa, jego budowy, rejestracji.

Kancelaria pomaga swoim Klientom przy tworzeniu, opiniowaniu i negocjowaniu umów gospodarczych zawieranych z kontrahentami, w tym również umów zawieranych z konsumentami. Wspieram cały proces prowadzący do realizacji umowy, w szczególności kładę nacisk na zabezpieczenie interesów Klienta.

Opracowuję opinie prawne, w których staram się wskazać swoim Klientom szansę i zagrożenia danego problemu oraz wskazać optymalną i najdogodniejszą dla Klienta ścieżkę jego rozwiązania.

Kancelaria zajmuje się rozwiązywaniem wszelkich sporów powstałych na tle prowadzonej przez Klientów działalności, zarówno na drodze polubownej, poprzez prowadzenia postepowania ugodowego i mediacyjnego oraz na drodze sądowej reprezentując Klientów przed sądami powszechnymi.

Prawo handlowe

W ramach wskazanego obszaru oferuję pełne i profesjonalne wsparcie w zakresie tworzenia spółek handlowych, ich rejestracji, tworzeniu aktów założycielskich i wszelkich z tym związanych czynności prawnych. Kancelaria oferuje również pełną i kompleksową obsługę prawną związaną z działalnością spółki tj. stałe doradztwo w prowadzeniu bieżącej działalności, opiniowanie i sporządzanie aktów wewnętrznych spółek (np. uchwały regulaminy, statuty, umowów). Wspieram również swoich Klientów reprezentując ich na zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach akcjonariuszy Spółki.

W ramach wskazanego obszaru działalności reprezentuję Klientów w sprawach wewnętrznych Spółki (pomiędzy wspólnikami; pomiędzy wspólnikami, a Zarządem) oraz w kontaktach z osobami trzecimi. Reprezentuję również Klientów w postępowaniu mediacyjnym, ugodowym oraz w sądowych  sporach pomiędzy przedsiębiorcami.

Kancelaria zajmuje się dochodzeniem roszczeń i windykacją należności oraz sporządzaniem wniosków o ogłoszenie upadłości.

Prawo pracy i prawo własności intelektualnej

W ramach wskazanego obszaru oferuję pełne i profesjonalne wsparcie w zakresie tworzenia spółek handlowych, ich rejestracji, tworzeniu aktów założycielskich i wszelkich z tym związanych czynności prawnych. Kancelaria oferuje również pełną i kompleksową obsługę prawną związaną z działalnością spółki tj. stałe doradztwo w prowadzeniu bieżącej działalności, opiniowanie i sporządzanie aktów wewnętrznych spółek (np. uchwały regulaminy, statuty, umowów). Wspieram również swoich Klientów reprezentując ich na zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach akcjonariuszy Spółki.

W ramach wskazanego obszaru działalności reprezentuję Klientów w sprawach wewnętrznych Spółki (pomiędzy wspólnikami; pomiędzy wspólnikami, a Zarządem) oraz w kontaktach z osobami trzecimi. Reprezentuję również Klientów w postępowaniu mediacyjnym, ugodowym oraz w sądowych  sporach pomiędzy przedsiębiorcami.

Kancelaria zajmuje się dochodzeniem roszczeń i windykacją należności oraz sporządzaniem wniosków o ogłoszenie upadłości.


Postępowanie egzekucyjne

Udzielam kompleksowej pomocy prawnej, której celem jest skuteczne i szybkie wyegzekwowanie należności naszych klientów. Reprezentuję Klientów w postępowaniu nakazowym, upominawczym w sprawach o zapłatę oraz wszelkich postępowaniach na etapie postępowania egzekucyjnego.

Reprezentuję również dłużników na etapie postępowania egzekucyjnego, udzielam wsparcia w celu zabezpieczenia majątku dłużnika przed bezprawną egzekucją.